Azakurinda ntucike intege by Zion boys

Uwiteka Imana niwe buhungiro bw’ibibera mu isi Ntajya ahwema kwita ku mukiranutsi Ntajya ahumiriza, ntajya asinzira Amenya byose,nawe ntiwihebe Ukureberera ashobora byose Ese ko ucitse intege Kandi Uwiteka ari muruhande rwawe (Mwikoreze) mwikoreze urugendo rwawe Azakurinda amajya n’amaza Azakubera itabaza rizamurikira ibirenge byawe Nugera ahijimye, ntacyo uzamuburana Igihe uremerewe, pfukama usenge Bibwire Yesu, azakubera inshuti […]

Continue reading