Umwa icatumye mpinduka by Appollinaire

Umva icatumye mpinduka nkitwa umukunzi W’Imana nyiri imbabazi, Data wa twese Ni uko hari uwiyambuye ubwiza bwose Yambara umuvumo wose n’ububi bwanjye Yankunze ntabibereye nari uwo gupfa Niwe yampuje n’Imana ubu ndashima Ni Yesu zina riryoshye niwe nirata (2) Umva icatumye mpinduka nkitwa umukunzi W’Imana nyiri imbabazi, Data wa twese Ni uko hari uwiyambuye ubwiza […]

Continue reading

Nama ntangara by Appollinaire

Nama ntangara iyo nkubonye Nsanga urengeye uko abantu bakuvuga Kuko abantu bafise uko bakuvuga Abantu bafise uko bakwiyumvira Ariko igihe cyose nkwegereye Nkumva ijwi ryawe Nkabona ibikorwa ukora Nsanga urengeye amajambo y’abantu N’ ivyiyumviro vy’abantu Uko niko nagutumbereye uri ahera hawe Kugirango ndabe ubushobzi n’ubwiza bwawe Kuko wambereye umufasha Kandi nzavugiriza impundu mu gitutu Cy’amababa […]

Continue reading